USTALIK ORTAK DERSLERİ İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ DERSİ SORULARI VE CEVAPLARI

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum8 Mayıs 2014

USTALIK ORTAK DERSLERİ

İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ DERSİ SORULARI

 

1- Gelecekteki yeni toplumsal olaylara ilişkin kuralların konulabilmesi,geçmişteki değişik toplumların

incelemesini yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Psikoloji b) Sosyoloji c) Biyoloji d) Tarih

2- İnsan ilişkileri kaynağını hangi bilim dallarından almaktadır?

a) Sosyoloji b) Psikoloji c) Tarih d) Hepsi

3- Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya

bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?

a) Topluluk b) Grup c) Aile d) Arkadaş

4- İnsanların yerleşik hayata geçmesinde en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Av hayvanlarının azaltılması b) Vahşi hayvanlardan korunma

c) Karabasanın bulunması d) Doğal afetlerden korunma

5- Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler?

a) Aile çevresi b) Toplum içindeki yeri c) Soyu,ünü ve geçim biçimi d) Hepsi

6- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için,yöneticilerin uyguladığı kuralların

tümüne ne ad verilir?

a) İnsan ilişkileri b) Sosyoloji c) İş d) Amir

7- Bir fayda sağlamak için girişilen faaliyetler dizisine ne ad verilir?

a) Ticaret b) İş c) Yönetim d) Amir

8- Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işlerini idare eden kişiye ne denir?

a) Tacir b) İşçi c) İşveren d) Amir

9- İnsan ilişkilerinde,insanın benzer ve farklı yönleri, özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?

a) İki b) Üç c) Dört d) Beş

10- İnsanın farklı yönleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Davranışlar-İlgi b) Kabiliyet-Yetenek c) Deney-Duygu d) Hepsi

11- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme konusuna girmez?

a) Öğrenme b) Düşünme c) Konuşma d) Dinleme

12- Zamanımıza kadar en çok kabul gören haberleşme modelini kim geliştirmiştir?

a) Berlo b) Aristo c) Eflatun d) Hepsi

13- Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?

a) Gazete b) Broşür c) Telsiz d) Telgraf

14- Bir başkasını yönetiminde bir problemin grup tarafından tartışılmasına ne denir?

a) Panel b) Sempozyum c) Forum d) Konferans

15- Aşağıda verilenlerden hangisi haberleşme özelliklerinden değildir?

a) Haberleşme statik bir olgudur b) Haberleşme dinamik bir olgudur c) Haberleşme insan davranışlarının ürünüdür d) Hepsi

16- Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?

a) Haberleşme b) Kaynak c) Alıcı d) TV

17- Haberleşme konusu ile ilgili ilk açıklamalar hangi filozoflar döneminde başlamıştır?

a) J:J:Ruso-Aristo b) Aristo-Eflatun c) Eflatun-Conte d) Aristo-Conte

18- Haberleşme kanalları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynak b) Mesaj c) Kanal d) Hepsi

19- Etkili haberleşme teknikleri kaça ayrılır?

a) Üçe b) Dörde c) İkiye d) Beşe

20- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme türlerine girmektedir?

a) Yazılı haberleşme b) Sözlü haberleşme c) Sözsüz haberleşme d) Hepsi

21-Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gereklidir?

a) Amir-Yönetici b) Şef-Memur c) Patron d) Usta

22- Sosyal hayatı düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahlak kuralları b) Görgü kuralları c) Hukuk kuralları d) Hepsi

 

 

23- Bir işyerinde düzeni sağlayarak ve kişilerin kendi başlarına buyruk hareketlerde bulunmalarını

önlemeye ne ad verilir?

a)Yetki b)Sorumluluk c) Liderlik d) Emir

24- Aşağıdakilerden hangisi amirin görevlerinden değildir?

  1. Çalışanların eğitimi ve motivasyonunu sağlamak

b) Yapılan ve yapılmayan işlerin takip ve kontrolünü yapmak

  1. Mükafat ve ceza sistemini uygulamak

d) Hataları açıklamamak

25- Eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilim dalına ne denir?

a) Yönetici b) Vakıf c) Ticaret d) Yönetim

26- Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?

a) Çok fazla etkici ve baskıcı olmak b) Tartışmacı – eleştirici olmak c) Saldırgan,alaycı,dedikoducu olmak d) Şakacı olmak

27- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerinin kurallarından birisi değildir?

a) Tarafsız hareket etmek – olgun davranmak b) Sabırlı ve hoşgörülü olmak c) İşbirliği içinde çalışmak d) Tartışmacı olmak

28- Bir kuruluşta çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman

başvurulan kurallara ne denir?

a) Ceza b) Disiplin c) Ödül d) İyi huylar

29- Aşağıdakilerden hangisi işbirliği ilkelerinden değildir?

a) Çalışanlara liderlik yapmak b) İşbirliği ruhunu geliştirmek c) Güven artırmak d) Totaliter olmak

30- Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarındandır?

a) Çalışanlardan beklenen davranışlar açıklanmalıdır b) İşyeri disiplin kuralları uygulanabilir olmalıdır

c) Kurallar kişiye göre değişebilmelidir d) Hiçbiri

31- İnsanı fikri ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?

a) Problem b) Olay c) İnsan İlişkileri d) Hiçbiri

32- İşyerleri, amaçlarını gerçekleştirmede hangi üretim faktörü uygulanmamaktadır?

a) İnsan gücü b) Hammadde c) Kota d) Sermaye

33- Aşağıdakilerden hangisi problemlerin çözümünde insan ilişkilerinde rol oynayan unsurlardan değildir?

a) Dayanışma b) Analoji c) Çevreye uyum d) İşe uyum

34- Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinin amaçlarından değildir?

a) Problemleri çözmek b) Problemleri aza indirmek c) Tek yönlü çıkar sağlamak d) Hiçbiri

35- Zaman kavramının önemi hangisinde vurgulanmaktadır?

a) Yarının işini bugünden yap b) Zaman tekrar yaşanamaz c) Vakit nakittir d) Geçen zaman geri gelmez

36- Aşağıdakilerden hangisi problem belirtilerinden değildir?

a) Dalgınlık-unutkanlık b) Aşırı sigara ve içki içmek c) Uykusuzluk d) Bir anlık öfkelenme

37- Problemlerin çözümünde amir hangi bilim dalından yararlanmaz?

a) Psikoloji b) Hukuk c) Terminoloji d) Sosyoloji

38- Hangisi bireyin bir şey yapması ya da bir sonuca ulaşması amacıyla yaptığı faaliyetlere ne denir?

a) İş b) İnsan ilişkileri c) Yönetim d) Stabilite

39- Bir yeri idare eden yürüten kişiye ne ad verilir?

a) Yönetim b) Amir c) Yönetici d) İş

40- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için, yöneticilerin uyguladığı ilke ve

kuralların tümüne ne ad verilir?

a) Yönetim b) İnsan ilişkileri c) Amir d) Temayül

41- İş sonucunda ne elde edilir?

a) Para b) Sağlık c) Her istediğini yapma d) Hepsi

42- İşçiyi çalışmaya sevk eden aşağıdaki nedenlerden hangisidir?

a) Maddi nedenler b) Çevre ortamı c) İsteksizlik d) Sosyal statü

43- Hangisi çalışmanın maddi nedenlerinden değildir?

a) Güvenlik b) Sosyal statü c) Giyim d) Konut

 

44- Hangisi çalışmanın manevi nedenlerinden değildir?

a) Kendine güven b) Beğenilmek c) İstediğini elde etmek d) Sevilmek

45- En az iki hareketle tamamlanmış eşyaya ne denir?

a) Üretim mesleklerinde iş b) Yönetimde iş c) Satış d) Pazarlama

46- İş esnasında örgüt içindeki emir bilgi ve haberlerin yazılı ve sözlü olarak çalışanlar arasında

iletilmesi, bireyler arasındaki duygu ve fikirlerin karşılıklı alışverişine ne denir?

a) İş yerinde haberleşme b) Çevrede haberleşme c) Şehirler arası haberleşme d) Uluslar arası haberleşme

47- Yazılı ve sözlü bilgi, emir ya da açıklamalara ne denir?

a) Emir b) Amir c) Haber d) Yönetmek

48- Haberleşmenin belli bir akım üzerinde gelişmesine ne ad verilir?

a) Emir Zinciri b) Haberleşme zinciri c) Haberleşme akımı d) Hiçbiri

49- Sosyal ilişkilerde haberleşmeyi etkin ve sürekli kılacak faktörler nelerdir?

a) Zaman b) Dağıtım c) İlgi ve kabul etme d) Hepsi

50- Aşağıdakilerden hangisi haberleşmeyi etkin kılacak yöntemlerden birisi değildir?

a) Açıklık b) Uygunluk c) Sorgusuz kabullenme d)Yeterlilik

51- Aşağıdakilerden hangisi haberleşme yöntemlerinden değildir?

a) Göze hitap eden b) Kulağa hitap eden c) Gözlemleme d) Göze ve kulağa hitap eden

52- Aşağıdakilerden hangisi kulağa hitap eden araçlardan değildir?

a) Yüz yüze yapılan görüşme b) Bağırmak c) Dokunma d) Temas ortamını sağlayan araçlar

53- Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarındandır?

a) İşaretler b) Radyo c) Diyafon d) Telsiz

54- Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarından birisidir?

a) Telefon b) Amblem ve bayraklar c) Frekans d) Mikrofon

55- Aşağıdakilerden hangisi göze ve kulağa hitap eder?

a) Sesli film b) Televizyon c) Gösteriler d) Hepsi

56- Resmi haberleşme örgütünün üst kademelerle olan kimin kimle iletişim edeceğini belirten esasları

gösteren haberleşmeye ne denir?

a) Haberleşme zinciri b) Haber c) Resmi haberleşme d) Ulaştırma

57- Aşağıdakilerden hangisi teşkilat içi haberleşme çeşitlerinden değildir?

a) Yukardan aşağıya haberleşme b) Belirgin haberleşme c) Yatay yönde haberleşme d) Aşağıdan yukarıya haberleşme

58- Hangisi iyi bir haberleşmenin ön koşullarından değildir?

a) Her olaydan haber çıkarmak b) İyi bir haberleşme tutumu geliştirmek c) Kişilerin güvenini kazanmak d) Planlı haberleşme yapmak

59- Aşağıdakilerden hangisi bir haberleşme çeşidi değildir?

a) Yazılı b) Sözlü c) Medeni d) Resimle

60- Hangisi bir haberleşme çeşidi değildir?

a) Mimikle b) Testle c) Belirgin d) Sözlü

61- Bir başkanın yönetiminde bir problemin, grup tarafından tartışılmasına ne ad verilir?

a) Toplantı b) Forum c) Konferans d) Tanıtım

62- Bir işyerinde amaçlara uygun olarak çalışanları yönetmek için ne gerekir?

a) Amir-Yönetici b) İşçi c) Sendika d) Hepsi

63- Aşağıdakilerden hangisi genel haberleşme tekniklerinden değildir?

a) Gazete ve broşür b) Telsiz c) TV d) Radyo

64- Eldeki kaynakları en verimli biçimde kullanılmasını öğreten bilgi alanına ne denir?

a) İdame b) Yönetim c) Amir d) Yönetici

65- Bir kuruluşta çalışanların, işyerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman

başvurulan kurallara ne denir?

a) Disiplin b) Dayak c) İkaz d) Ceza

66- Aşağıdakilerden hangisi işyeri disiplin kurallarından değildir?

a) Çalışanlardan beklenen davranışların açıklanması b) Sürekli uyarma c) Kuralların eşit şekilde uygulanması d) Disiplin kurallarının uygulanabilir olması

 

67- Çeşitli şeyler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların bütününe

ne denir?

a) Karar verme b) Güveni artırmak c) Yönetmek d) Çalışanlara liderlik yapma

68- Aşağıdakilerden hangisi bir kararın niteliklerinden değildir?

a) Zamanında alınmalıdır b) Etkili olmalıdır c) Hızla alınıp,yavaş uygulanmalıdır d) Kesin olmalıdır

 

69- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkileri kurallarından değildir?

a) Hızlı hareket etmek b) Tarafsız ve objektif olmak c) Sabırlı ve hoşgörülü olmak d) Olgun hareket etmek

70- İnsanı fikren ve zihnen rahatsı eden konulara ne ad verilir?

a) Problem b) Fizyolojik hastalık c) Stres d) Ani Korku

71- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan değildir?

a) Ahlak kuralları b) Görgü kuralları c) Ekonomi kuralları d) Hukuk

72- Bir işletmenin amacını gerçekleştirmesi için en önemli faktör hangisidir?

a) Makine ve techizat b) Hammadde c) Sermaye d) İnsan

73- Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinde amaçlanan şeylerden değildir?

a) Problem çözmek b) Tek yönlü iletişim c) İşyeri amaçlarını gerçekleştirmek d) Sorunları azaltmak

74- Teknolojik gelişme ile çalışanlar açısından sorunlar nasıl bir yön izler?

a) Artar b) Azalır c) Değişmez d) Hiçbiri

75- Hangisi problem belirtilerinden değildir?

a) Canlılık b) Telaş c) Unutkanlık d) Devamsızlık

76- Yönetici hem çalışanların hem de grupların davranışlarını nasıl karşılamalı?

a) Bilmeli b) Önemsememeli c) Kendi çıkarını düşünmeli d) Hepsi

77- İş ve insan ilişkileri ile ilgili hangisi doğrudur?

a) Kişiye göre değişmeli b) Çıkara dayanmalı c) Pozitif ve negatif olabilir d) Hiçbiri

78- Gerek iş ile ve gerekse insan ilişkileri sonucunda, her iki taraf bir fayda sağlayabiliyorsa arkadaşlık

ve samimiyet varsa bu nasıl bir ilişkidir?

a) Olumlu ve olumsuz b) Olumlu c) Olumsuz d) Hiçbiri

79- Nedeni ne olursa olsun ara sıra kavgalar, küskünlükler,kin ve nefret duyguları oluşuyorsa bu nasıl

bir ilişkidir?

a) Olumlu b) Olumsuz c) Olumlu ve olumsuz d) Hepsi

80- İş ve insan ilişkilerini olumlu olarak kurmanın yararlardan değildir?

a) Müşteri ve dostlar artar b) Toplumda saygınlık artar c) Hayat standardı yükselir d) Rehavet oluşturur

81- Aşağıdakilerden hangisi olumsuz iş ve insan ilişkilerinin sebeplerinden değildir?

a) Mesleğe insanlara saygılı olmamak b) Doyumsuzluk c) Dalgınlık d) Kıskançlık

82- İşe geç kalmak neyin belirtisidir?

a) Başarısızlığın b) Yorgunluğun c) Problemin d) Olumlu ilişkilerin

83- Aşağıdakilerin hangisi iş ve insan ilişkilerinin esaslarından değildir?

a) Her yanlışın cezalandırılması b) Personelin güvenini kazanmak

c) Amirin her zaman örnek olması d) Gereken yerde takdir etmek

84- Adil bir ceza ve ödüllendirme sistemi nasıl olmalıdır?

a) Ceza suç ile eşit oranda olmalıdır b) Ceza gizli, ödül ise herkesin önünde olmalıdır

c) Ceza ve ödül dengeli biçimde uygulanmalıdır d) Hepsi

85- Aşağıdakilerden hangisi ödül ve ceza sistemi olarak yanlıştır?

a) Gruplaşmaya yol açmamalı b) Verilen ceza mutlaka uygulanmalı ödül gizli verilmelidir c) Ceza küstürücü değil caydırıcı olmalıdır d) Ahlaki değerler göz önünde bulundurulmalıdır

 

 

 

 

Cevaplar Aşağıda

 

1-D 2-D 3-C 4-C 5-D 6-A 7-B 8-D 9-A 10-D 11-A 12-A
13-C 14-D 15-D 16-A 17-B 18-D 19-C 20-D 21-A 22-D 23-A 24-D
25-D 26-D 27-D 28-B 29-D 30-C 31-A 32-C 33-B 34-C 35-A 36-D
37-C 38-A 39-C 40-B 41-C 42-C 43-B 44-C 45-A 46-A 47-C 48-B
49-D 50-C 51-C 52-C 53-A 54-B 55-D 56-C 57-B 58-A 59-C 60-C
61-B 62-A 63-B 64-B 65-A 66-B 67-A 68-C 69-A 70-A 71-C 72-D
73-B 74-A 75-A 76-A 77-C 78-B 79-C 80-D 81-C 82-C 83-A 84-D 85-B

KAYNAK: KONYA MEM

Etiketler:

USTALIK ORTAK DERSLERİ İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ DERSİ SORULARI VE CEVAPLARI Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ