Ustalık Muhasebe Sınavı Soru ve Cevapları

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum2 Eylül 2013

 

 

Ustalık Muhasebe Sınavı Soru ve Cevapları

 

MUHASEBE SORULARI

 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin faydalarından değildir?

a) İşletmedeki kıymet hareketlerini tespit etmek     b) Üçüncü şahısların işletme ile olan alacak ve borçları tespit etmek    c) Kar ve zararı tespit etmek                                    d)İşletmenin sadece işyeri tarafından denetlenmesini sağlamak

2- Ekonomik faaliyetlerin meydana geldiği her çeşit kuruluşlarda tüm kıymet hareketlerini ve şahıs münasebetlerini tespit,kayıt ve takip eden ve bu bilgilere dayanarak ve idareye rehberlik eden çalışmalara ne denir?

a) Defter tutma                      b) Muhasebe                           c) İrsaliye                               d) Muhasebe

3- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletme açısından faydalarından değildir?

a) İşyerini yönetmek                                      b) Teşebbüsün sahip olduğu değerleri tespit etmek

c) İşlemlerin sonucunu tespit etmek              d) İşletmeyle iş ilişkisinde bulunan şahısların mali durumunu bilmek

4- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin çeşitlerinden değildir?

a) Ferdi muhasebe                  b) Özel muhasebe                   c) Gider muhasebesi               d) Kamu muhasebesi

5- Alışveriş belgesi, senet ve faturalar hangi çeşit belgelerdendir?

a) Ferdi belge                         b) Özel belge                          c) Tüzel belge                         d) Ticari belge

6-Aşağıdakilerden hangisi alış belgeleri sınıfına girmez?

a) Sipariş mektubu                 b) Beyanname                        c) İrsaliye                               d) Hiçbiri

7-Alıcılar tarafından mal göndermeleri için satıcılara gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) Çek                                     b) Fatura                                c) Sipariş Mektubu                 d) Senet

8- Satılan mal veya yapılan iş karşılığında malın veya yapılan işin miktarını veya fiyatını gösteren satıcı

tarafından düzenlenen belgeye ne denir?

a) Fatura                                 b) Senet                                 c) Çek                                                d) Poliçe

9- Aşağıdakilerden hangisi senet çeşitlerinden değildir?

a) Bayağı senet                       b) Basit senet                         c) Resmi senet                        d) Ticari senet

10- Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerden değildir?

a) Poliçe                                 b) Adisyon c                          ) Çek                                      d) Bono

11- Satışı yapılan mal ve hizmetlerin tutarları peşin ödemeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen belgeye ne ad verilir?

a) Senet                                  b) Fatura                                 c) İrsaliye                               d) Sertifika

12- Bir senet üzerindeki hakkın üzerine imza edilerek başkasına devredilmesine ne ad verilir?

a) Poliçe                                 b) Vekaletname                      c) Ciro etmek                         d) Veraset

13- Belli bir süre sonunda belli bir parayı kendisine veya bir başkasına ödenmesi için alacaklının borçlu üstüne düzenlediği senede ne denir?

a) Vergi                                  b) Refakatname                      c) Poliçe                                 d) Vasiyetname

14- Bir alacağın tamamı veya bir kısmını kendi veya başkası adına hemen ödenmesi için borçlu tarafından bankaya hitaben düzenlenen belgeye ne denir?

a) Çek                                                b) Fatura                                 c) Fiş                                       d) Emirname

15- Aşağıdakilerden hangisi çekte bulunması gereken özelliklerden değildir?

a) Çek kelimesinin yazılması      b) Para miktarı    c) Ödenecek kişinin adı soyadı      d) Ödenecek kişinin yaşı

16- Bir hesabın ayrıntıların gösterebilmek için düzenlenen cetvele ne ad verilir?

a) Bordro                                b) Muvakkatname                  c) Envanter                             d) Hiçbiri

17- Aşağıdakilerden hangisi maaş ücret bordrosunda olabilecek kesinti çeşitlerindendir?

a) Emekli sandığı kesintisi     b) Sigorta prim kesintisi         c) Sendika                              d) Hepsi

18- Aşağıdakilerden hangisi maaş ücret bordrosunda yer almaz?

a) İşçini sicil numarası            b) Doğum tarihi                    c) Çalışanın ad ve soyadı     d) Bordronun ait olduğu ay

19- Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorundadır?

a) Götürü vergiden muaf olan çiftçiler                      b) Götürü vergiden muaf olan dernek

c)  Kazançları götürü vergiden muaf olan esnaf       d) Limited şirketler

20- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe metotlarından değildir?

a) Kasa gelir-gider sistemi muhasebe                        b) Vergisiz muhasebe sistemi

c) Amerikan sistemi muhasebe                                  d) İtalyan sistemi muhasebe

 

 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccarların bulundurmak zorunda oldukları defterlerden değildir?

a) Günlük perakende satış defteri      b) İşletme hesap defteri         c) Sermaye defteri      d) Envanter defteri

22- İkinci sınıf tüccarların gelir giderlerini kaydettikleri ve kazançlarını hesapladıkları deftere ne denir?

a) Kayıt defteri                                  b) İşletme defteri                  c) Kasa                       d) Hiçbiri

23- Vergi usül kanununun 253. maddesince defter tutmak zorunda olanlar bunları ne kadar süre ile saklamalıdır

a) 1                                         b) 2                                         c) 5                                         d) 3

24- Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerin faaliyet alanlarının mahiyetine göre bir veya birkaçını notere onaylatmak zorunlu olduğu defterlerdendir?

a) Envanter defteri                 b) Günlük kasa defteri           c) Yevmiye defteri                 d) Hepsi

25- İşletmenin üretim için kullandığı ve tükettiği mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne denir?

a) Bedel                                  b) Eder                                   c) Maliyet                               d) Tutar

26- Aşağıdakilerden hangisi maliyete etki eden faktörlerden değildir?

a) Özel harcamalar                 b) Bakım giderleri                  c) Hammadde                                    d) İşçilik

27- Birim malın satışındaki para miktarına ne denir?

a) Maliyet                               b) Fiyat                                   c) Maliyet                               d) Yevmiye

28- Maliyet fiyatı 200 000 T.L olan bir mal % 20 kar elde etmek için kaç liraya satılmalıdır?

a) 210 000 T.L                       b) 220 000 T.L                       c) 230 000 T.L                       d) 240 000 T.L

29- İşletmenin çalışma şekillerine maliyet çeşitlerinden  değildir?

a) Seri maliyet                        b) Paralel maliyet                   c) Sürekli maliyet                   d) Parça maliyeti

30- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanma zamanına göre çeşitlerinden değildir?

a) Ön maliyet                         b) Orta maliyet                       c) Ara maliyet                        d) Son maliyet

31- Aşağıdakilerden hangisi hesaplanış şekline göre maliyet hesaplama çeşitlerinden değildir?

a) Tedarik maliyeti                 b) Safi maliyet                        c) Ticari maliyet                     d) Standart maliyet

32- İster gezici ister dükkanda olsun ekonomik faaliyeti parasal sermayesinden ziyade bedeni çalışmaya dayanan düşük kazanç sahibi sanat v ticaret erbabına ne denir?

a) İşveren                               b) İşçi                                     c) Esnaf                                  d) Çiftçi

33- İşletme tarafından herhangi bir nedenle para,çek ve senet gibi par benzeri ödeme araçlarıyla yapılan ödemelere ne denir?

a) Harcama                             b) Kazanma                            c) İade etme                           d) Hiçbiri

34- Aşağıdakilerden hangisi işyeri açarken gerekli değildir?

a) Noter onaylı nüfus sureti   b) İkametgah                    c) Muhasebe kayıtları       d) Vergi dairesine işyeri açma dilekçesi

35- İşletme sahibi ve idarecilerin devamlı ve muntazaman bilgi almak amacı ile işletme faaliyetlerini kaydetme işlemlerine ne denir?

a) Ticaret                                b) Muhasebe                           c) Organizasyon                     d) Maliyet

36- Aşağıdakilerden hangisi karayolları taşıt belgesidir?

a) Ordino                                b) İrsaliye                              c) Manifesto                           d) Senet

37- Aşağıdakilerden hangisi Denizyolları taşıma belgesidir?

a) Manifesto                            b) Taşıma senedi                   c) Fatura                                 d) Hiçbiri

38- Aşağıdakilerden hangisi gümrük belgesi değildir?

a) İthal beyannamesi               b) İhraç beyannamesi            c) Menşe şehadetnamesi        d) Konişmento

39- “Muhasebede kayıt edilecek bilgilerin bir belgesi olmalıdır” ilkesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) Açıklık ilkesi                      b) Samimilik ilkesi                  c) Güvenirlik ilkesi     d) Birlik ilkesi

40- Uzun yıllar işletmecilik yapmakta olan bir tacir tutmakla yükümlü olduğu defterleri ne zamana kadar tasdik ettirmekle zorunludur?

a) Aralık ayı sonu                   b) Ocak ayı sonu                    c) Kasım ayı içinde       d) Şubat 15!e kadar

41- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?

a) Doktorlar                            b) Avukatlar                           c) Muhasebeciler                    d) Hepsi

42- Düzenlediği tarihte bedeli tahsil edilemeyen faturaya ne ad verilir?

a) Açık fatura                                     b) Kapalı fatura                      c) Geçici fatura                      d) Adli fatura

43- Aşağıdakilerden hangisi fatura yerine geçen belgelerden değildir?

a) İrsaliyeli fatura                   b) Ücret bordrosu                   c) Para alındı makbuzu           d) Yolcu bileti

44- İhtiyaçların karşılanabilme imkanına ne denir?

a) Fayda                     b) Kıymet                   c) Değer                      d) Pazarlık

 

45- Ücret bordrosunda maaş hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi zorunlu kesinti değildir?

a) Vergi                      b) SSK işçi payı                     c) Damga vergisi                    d) Verilen avanslar

46- Sınırsız olan ihtiyaçların kıt kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin topluma dengeli dağıtımını sağlamak için doğru tercih yapılması ilmine ne denir?

a) İşletme                    b) Ekonomi                 c) Sosyoloji                 d) Muhasebe

47- Tüketicilerin talep ettikleri mal veya hizmetlerin serbest piyasa şartlarında çeşitli nedenlerle fiyatların sürekli yükselmesi sonucu cebimizdeki paranın alım gücünün düşmesine ne denir?

a) Fazla tüketim          b) Enflasyon               c) Karaborsacılık        d) Ekonomik kriz

48- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi için alması gereken ücrete ne ad verilir?

a) Gerçek ücret                       b) Hak ettiği ücret                  c) Hayat standart ücreti         d) Asgari ücret

49- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik sisteme verilen isimdir?

a) Kapitalist sistem                 b) Sosyalist sistem                  c) Karma ekonomik sistem     d) Hiçbiri

50- Yabancı ülke paralarının türk parası cinsinden değerlendirilmesine ne denir?                                           a) Çapraz kur                  b) Değiştirme              c) Kambiyo                 d) Döviz kuru

51- Devletin sadece alt yapı yatırımlarını ve milli savunma harcamalarını yapmasını, diğer ekonomik olayları özel sektöre bırakması çalışmalarına ne denir?

a) Kamulaştırma                     b) Devletleştirme                    c) Özelleştirme                       d) Halka arz

52- Bir mal veya hizmetin değişim değerine ne denir?

a) Fiyat                       b) Kıymet                   c) Takas                      d) Fayda

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-D 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-C 8-A 9-B 10-B 11-A 12-C
13-C 14-A 15-D 16-A 17-D 18-B 19-D 20-B 21-C 22-B 23-C 24-D
25-C 26-A 27-B 28-D 29-B 30-B 31-B 32-C 33-A 34-C 35-B 36-C
37-B 38-D 39-C 40-A 41-D 42-A 43-B 44-A 45-D 46-B 47-B 48-D
49-C 50-D 51-C 52-A                
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

Soru ve Cevapları İndirmek İçin Tıklayınız:

muhasebe

Etiketler: , ,

Ustalık Muhasebe Sınavı Soru ve Cevapları Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ