USTALIK EKONOMİ SORULARI ve CEVAPLARI

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum8 Mayıs 2014

USTALIK  EKONOMİ  SORULARI

 

1- Maddi refah koşullarına erişmek insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fertlerin ve toplumun

davranışlarını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

a) İkame b) Mali politika c) Ekonomi d) Sistem

2-Toplumun veya bireylerin yaşamını sürdürmesi ve sağlıklı bir şekilde işlerini yürümesi için

karşılanması gereken şeylere genel olarak ne ad verilir?

a) Lüks tüketim b) Arz c) İhtiyaç d) Sermaye

3-İnsanların ihtiyaç duyduğu ve bir üretim sürecinden çıkarak piyasaya sunulan olguya ne denir?

a) Mal b) Sermaye c) Emek d) Ticaret

4- Bir mal veya hizmetin insanların ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne denir?

a) Zarar b) Kar c) Emek d) Fayda

5- Bir malı elinde bulunduran kişi veya kurumların belirli bir fiyattan sunmak istedikleri miktara ne

ad verilir?

a) Arz b) Talep c) Denge d) Üretim

6- Tüketicilerin belli bir zaman diliminde çeşitli fiyatlar üzerinden satın almaya hazır olmaları

durumuna ne ad verilir?

a) Arz b) Talep c) Ekonomiklik d) Piyasa

7- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal / hizmeti parçalar halinde satan işletmelere

ne ad verilir?

a) Toptancı b) Bakkal c) Perakendeci d) Hiçbiri

8- Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın yararlarından değildir?

a) Mal çeşitliliği b) Malın tüketicilere ayağına götürülmesi

c) Şikayetlerin değerlendirilmesi d) Malı toplu olarak satmak

9- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış yerlerinden biri değildir?

a) Çarşı-pazar b) Mağaza c) Hal d) Hipermarket

10- Firma veya fabrikalardan tüketiciye ulaşmak üzere büyük miktarlarda mal alan,depolayan ve

satan işletmelere ne denir?

a) Perakendeci b) Mağaza c) Depolama şirketi d) Toptancı

11- Aşağıdakilerden hangisi bir toptancı çeşidi değildir?

a) Genel toptancı b) Kişisel toptancı c) Uzman toptancı d) Peşin para ile çalışan toptancı

12- Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün dağıtım kanalını etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Ürün rengi b) Ürün yapısı c) Üretim koşulları d) Ürüne olan talep

13- Aşağıdakilerden hangisi toptancının işlevlerinden biri değildir?

a) Depolama b) Pazarlama c) Mal teslimi d) Fiyat artırma

14- Tüzel kişilikleri olan şirketler yıllık kazançlarını hangi beyanname ile beyan etmelidir?

a) Gelir vergisi b) Kurumlar vergisi c) Geçici vergi d) Muhtasar vergi

15- Üretime yönelik emek faktörünün kullanılmasına ne denir?

a) İstihdam b) İşçi c) İşveren d) Şirketleşme

16- Bir işletmede bir işçinin toplam üretime yaptığı katkıya ne denir?

a) İlave güç b) Para c) Emek d) Arz

17- Aşağıdaki mükelleflerden hangisi serbest meslek makbuzu düzenlemekle yükümlüdür?

a) Doktorlar b) Avukatlar c) Muhasebeciler d) Hepsi

18- Borçlusu ve alacaklısı aynı şehirde olan çeklerde ibraz süresi kaç gündür?

a) 10 gün b) 30 gün c) 45 gün d) 15 gün

19- Aşağıdakilerden hangisi bir canlılığını kaybetmiş ve sönük duruma girmiş piyasa durumunu ifade

etmek için kullanılır?

a) Enflasyon b) Devalüasyon c) Deflasyon d) Değer azalması

 

 

 

20- Gerçek usulde vergi mükellefi olan bir tacir Ocak ayına ait KDV beyannamesini ne zamana kadar

ilgili vergi dairesine vermek zorundadır?

a) 25 ocak b) 25 şubat c) 31 mart d) 28 şubat

21-Ülkemizde uygulanan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapitalist sistem b) Sosyalist sistem c) Karma ekonomik sistem d) Totaliter sistem

22- Yabancı ülke paralarının Türk parası üzerinden değerlendirilmesine ne denir?

a) Çapraz kur b) Change c) Kambiyo d) Döviz kuru

23- Sınırsız olan ihtiyaçların kır kaynaklarla karşılanabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin dengeli

biçimde dağıtılmasını sağlamak için çaba veren bilim dalına ne ad verilir?

a) Sosyoloji b) İşletme c) Ekonomi d) Jeoloji

24- Bir işçinin yaşadığı toplumda ailesi ile birlikte kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürdürmesi için

gerekli ücret miktarına ne ad verilir?

a) Maaş b) Gerçek ücret c) Azami ücret d) Asgari ücret

25- Üretim faaliyetlerinde işçilerin ehliyet ve kabiliyetleri dikkate alınarak, yapılacak işin kısımlara ve

işçilere paylaştırılmasına ne ad verilir?

a) Uzmanlaşma b) İş anlaşması c) İş bölümü d) Etkin yönetim

26-Aşağıdakilerden hangisi işbölümünün faydalarından biridir?

a) Bireysel yetenekler tam olarak kullanılır b) Üretim azalır

c) Becerileri geliştirme imkanı yoktur. d) Maliyet artar

27- Bazı malların birbirinin yerine kullanılmasına ne denir?

a) İdareli kullanma b) İkame etme c) İktisadi kullanma d) Safi kullanma

28- İnsanların mal / hizmet alıp satmak için bir araya gelmelerini sağlayan sisteme ne ad verilir?

a) Piyasa b) İşbirliği c) Organize bölge d) Satış alanı

29- Milli paranın diğer ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesine ne denir?

a) Deflasyon b) Devalüasyon c) Enflasyon d) Hiçbiri

30- Bir malın fiyatının üretim ve maliyet koşulları ele alınarak piyasanın rekabet ortamında değerini

bulması ve be değer üzerinden alım satım yapıldığı ortama ne ad verilir?

a) Devletçilik b) Sosyalist sistem c) Serbest ortam d) Serbest piyasa ekonomisi

31- Aşağıdakilerden hangisi perakende satışta yapılan işlemler arasında yer almaz?

a) Koşullara göre değişen fiyat sistemi b)Markalama ve paketleme c) Self servis yapılması d) Fiyat sabitliği

32- Bir malı piyasaya sürmeden önce öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Talep b) İşçi istekleri c) Milli gelir d) Rakip firma olup olmadığı

33-Mal sahibinin perakendecilere gönderdiği içinde, malı satacağı fiyatı,indirim dahil fiyat koşulları ve

taşıma maliyetini içeren belgeye ne denir?

a) Teklif b) Sipariş c) Fatura d) Matbu fiş

34- Alıcılar tarafından adet,tarih ve adres olarak belirtilerek satıcılara yazılan belgeye ne ad verilir?

a) Fatura b) Sipariş belgesi c) Teklif d) Alım satım belgesi

35-Satılan mal veya yapılan iş karşılığında alıcını aldığı, malın fiyatını,adedini ve alıcının borçlandığı

miktarı gösteren belgeye ne denir?

a) Teklif b) Ciro c) Fatura d) Poliçe

36- Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden değildir?

a) Yazar kasa fişi b) Perakende fişi c) Yolcu taşıma bileti d) Tahvil fişi

37- Alıcıya verilen siparişin en kısa zamanda eline ulaşacağını bildirmek için satıcı tarafından

gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) İrsaliye b) Fiş c) İhbarname d) Uyarı mektubu

38- Alıcı veya alıcını temsilcisi tarafından imzalanan teslimatın delili olarak gösterilen belge hangisidir?

a) Fiş b) Gönderim belgesi c) Teslim belgesi d) Dekont

39-Bir tüketicinin veya işletmenin bankadan borç veya ödünç olarak aldığı paraya ne denir?

a) Kredi b) Sermaye c) Çek d) Faiz

40- “Fatura üzerinde bir hata olduğunda üzerinde değişiklik yapılabilir” ifadesi için aşağıdakilerden

hangisi doğrudur?

a) Bu ifade kesinlikle yanlıştır b) Bu ifade doğrudur c) Duruma göre değişir d) Hiçbiri

41- Aşağıdakilerden hangisi kullanan açısından, kredi kartı kullanımının avantajları arasında yer

almaz?

a)Ödemede bir formalite gerekmemesi b)Kullanan için güvenli olması c)Alışveriş isteğini artırması d) Hiçbiri

42- Aşağıdakilerden hangisi satıcı açısından en güvenilir ödeme şeklidir?

a) Bono b) Senet c) Nakit d) Çek

43- Belli bir ödenmesi için şartsız olarak havaleyi kapsayan belli bir banka üzerine yazılan ve

gösterildiğinde ödeme yapılması gereken ticari belgeye ne denir?

a) Fatura b) Çek c) Kontrat d) Sözleşme

44- Aşağıdakilerden hangisi kredi ile alışverişin avantajlarından değildir?

a) Dayanıklı tüketim mallarını alınmasını kolaylaştırması b) Yaşam standardını yükseltmesi

c) Dolaylı olarak istihdamı artırır d) Müşteri azalmasına sebep olur

45- Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin reklamlardan ötürü uğrayabileceği zararlardan birisi değildir?

a)Rekabetten ötürü düşük fiyata mal satılması b)Ürünün bozuk olması c) Ürünün sağlıksız olması d) Hepsi

46- Aşağıdakilerden hangisi devletin ekonomik faaliyetlere müdahalesinin sebeplerinden birisidir?

a) Tüketiciyi koruma b) Yasal mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı c) Sağlıklı çevre d) Hepsi

47- Aşağıdakilerden hangisi özel sektör girişimi sayılmaz?

a) Tek kişilik işletmeler b) K.İ.T ‘ler c) Limited şirket d) Kooperatifler

48- Şirket sahiplerinin sorumluluğunun, işletmeye koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türü

hangisidir?

a) Limited şirket b) Anonim şirket c) Vakıf şirketi d) Ortak şirket

49- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank b) Petrol Ofisi A.Ş c) T.C.D.D. d) TÜSİAD

a) b) c) d)

50- Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para b) Teşebbüs c) Kaynak d) Sermaye

a) b) c) d)

51- Devletin bir girişimci olarak ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere kurduğu işletmeler ne denir?

a) Kurumsal işletme b) Kamu İktisadi İşletmesi c) Özel işletme d) Sermaye işletmesi

52- Eşya ve hizmet sektöründe değişim aracı olarak en çok aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Mal b) Fiş c) Para d) Çek

53- Ülkemizde para ve kredi hacmini,ulusal paranın değerini korumak mali konularda hükümete

yardımcı olan kuruluş hangisidir?

a) İçişleri bakanlığı b) Merkez bankası c) Sermaye kurumu d) İ.M.K.B.

54- Aşağıdakilerden hangisinin tasarruf yapması beklenmez?

a) Devlet b) Özel şirketler c) Aile d) Bireyler

55- Aşağıdakilerden hangisi Menkul Kıymetler Borsasının sosyal faydalarından biri değildir?

a) Sermaye toplamak b) Devlete vergi vermek c) Şahsi gelir sağlanması d) Borçlanmada kolaylık sağlaması

56-Üretilen malların satılmasıyla elde edilen paradan bu malların maliyetlerini çıkarınca ne elde edilir?

a) Kar b) Maliyeti c) Sermayesi d) Hiçbiri

57- Firmaların ürettiği ürünlere uygun pazarı bulmak ve bu ürünleri tanıtma faaliyetlerinin tümüne ne denir?

a) Satış b) Reklam c) Alışveriş d) Üretim

58-Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkenleri arasında yer almaz?

a) Bilgilendirme b) İmaj c) Sabit sayıda müşteri elde etme d) Yurtdışında Pazar bulma

59- Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici reklamlardan değildir?

a) Teknik ve ticari yayınlar b) Rekabet amaçlı reklamlar c) Fuarlar d) Sergiler

60- Kültürel veya sportif bir olaya katkı sağlayarak yapılan reklam türüne ne denir?

a) İkna edici reklam b) Bilgilendirici reklam c) Sponsorluk d) Çeşitsel reklam

 

61-İmalatçı firmanın, ürününün ülke çapında tanıtımını ve reklamını yapmak için nereye başvurmalıdır?

a) Yerel radyo b) Reklam ajansı c) Dergi d) İlan müdürlüğü

62- 1-Reklamın oluşturulması 2-Reklamın gösterilmesi 3- Pazar araştırması 4- Ajansa danışılması

Üretici firma ve reklam ajansı arasındaki işlemler hangi sıraya göre yapılmalıdır?

a) 4-1-2-3 b) 4-3-2-1 c) 4-3-1-2 d) 1-2-3-4

63- Aşağıdakilerden hangisi ürün reklamlarının faydalarından biri değildir?

a) Reklam maliyetinin çok düşük olması b) Rekabetçi fiyat uygulaması c) Yeni ürünlerin tanınması d) Hiçbiri

64- Poliçe sahibinin sigortacı şirkete veya kuruma ödediği paraya ne ad verilir?

a) Hizmet bedeli b) Senet tutarı c) Prim d) Vergi

65- İşçinin sosyal güvenliği ve geleceği açısından işverence yaptırılması zorunlu olan sözleşmeye ne denir?

a) Sigorta b) Kontrat c) Riziko anlaşması d) Reasürans

66- Aşağıdakilerden hangisi S.S.K’ ya bağlı olarak çalışmaktadır?

a) Esnaf b) Memur c) İşçi d) Sanayici

67-Sigortalanan kişinin olası bir kaza,yangın vs. olaylarında önceki maddi durumuna getirmek için ne

gibi bir ödeme yapılır?

a) Tazminat b) Tanzimat c) Vergi d) Prim

68- Ürünlerin ambalajında kullanılan malzemelerden hangisi çevre için zararsızdır?

a) Plastik b) P.V.C c) Kurşun d) Kağıt

69- Aşağıdakilerden hangisi Bağ-Kur sigorta kurumuna bağlı olarak çalışmaktadır?

a) İşçi b) Polis c) Esnaf d) Hiçbiri

70- Risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişiye ne ad verilir?

a) Müteşebbüs b) Teşebbüs c) Tüzel kurum d) Kamu görevlisi

71- Menkul kıymetler borsasında bir hisse senedi üzerimde bir kişi veya kurumun aşırıcı derecede alım veya satım işlemi yaparak piyasada dalgalanma oluşturmasına ne ad verilir?

a) Devalüasyon b) Spekülasyon c) Riziko oluşturma d) İflas

72- Bir ülkenin dış ülkelere mal satmasına ….1….. denir. Dışarıdan mal almasına ……2….. denir.

a) 1-Alım 2- Satım b) 1-İthalat 2- Satış c) 1- İhracat 2- İthalat d) 1-Ticaret 2-Ortaklık

73- Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir kaynaklarından biri değildir?

a) Kurumlar vergisi b) K.D.V c) Devlet tahvili (Bono) d) Sağlık gideri

74- Aşağıdakilerden hangisi üretimdeki en önemli faktördür?

a) Makine b) Eğitim c) İnsan d) Hammadde

75- Aşağıdakilerden hangisi tüketimin sebeplerinden birisi değildir?

a) Nüfus artışı b) Fiyat artışı c) İhtiyaçlar d) Ekonomik düzeyin artması

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-C 3-A 4-D 5-A 6-B 7-C 8-D 9-C 10-D 11-B 12-A
13-D 14-A 15-A 16-C 17-D 18-A 19-C 20-B 21-C 22-D 23-C 24-D
25-C 26-A 27-B 28-A 29-B 30-D 31-D 32-A 33-A 34-B 35-C 36-D
37-C 38-C 39-A 40-A 41-C 42-C 43-B 44-D 45-A 46-D 47-B 48-A
49-C 50-D 51-B 52-C 53-B 54-A 55-C 56-A 57-B 58-C 59-B 60-C
61-B 62-C 63-A 64-C 65-A 66-C 67-A 68-D 69-C 70-A 71-B 72-C
73-D 74-C 75-B

KAYNAK: KONYA MEM

 

Etiketler:

USTALIK EKONOMİ SORULARI ve CEVAPLARI Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ