MUHASEBE USTALIK ORTAK DERSLER SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum8 Mayıs 2014

USTALIK MUHASEBE SORULARI

1)      Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi hesabına işleten kimse kimdir?

a. Ticari mümessil       b. Tacir               c. Ticari vekil              d. Komisyoncu

 

2)      Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın şartlarından biri değildir?

 1. Ticari  işletmenin var olması
 2. Ticari işletmenin fiilen işletilmesi
 3. Ticari işletmenin kendi adına işletilmesi
 4. Kamu tüzel kişileri

 

3)      Aşağıdakilerden hangisi tacirin haklarından değildir?

 1. Bir ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak
 2. İflasa tabi olmak
 3. Vergi ödememek
 4. Ticaret siciline kaydolmak

 

4)      Tacirler ticari defterleri VUK’ na göre kaç yıl saklamak zorundadır?

a. 5                       b. 10                c. 3                  d. 7

 

5)      Tacirler seçtikleri ticaret ünvanı nereye kaydettirmek zorundadırlar?

a. Ticaret Siciline                                     b. İstanbul Ticaret Odasına

c. Türkiye Standartlar Enstütisine           d. Vergi Dairesine

 

6)      Aşağıdakilerden hangisi tacirin yardımcılarından biri değildir?

a. Ticari mümessil           b. Ticari vekil       c. Mükellef          d. Ticari işler tellalı

 

7)      VUK’na göre tacirler aşağıdakilerden hangileridir?

 1. Gerçek kişi tacirler- Ticaret şirketleri
 2. Birinci sınıf tacirler-İkinci sınıf tacirler
 3. Şahıs şirketleri- Sermaye şirketleri
 4. Anonim şirket- Kollektif şirket

 

8)      Aşağıdakilerden hangisi tacirin sorumluluklarından biri değildir?

 1. Maliyeye (vergi dairesine) karşı sorumlulukları
 2. Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı sorumlulukları
 3. Bağ-Kur’a karşı sorumlulukları
 4. Emekli Sandığına karşı sorumlulukları

 

9)      Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorunda oldukları hususlardan biri değildir?

 1. İşe başlamayı bildirme
 2. Adres, iş ve işyeri değişikliklerini bildirme
 3. İşi bırakmayı bildirme
 4. Çalıştırılan işçileri bildirme

 

10)  Mükellef işe başlama bildirimini vergi dairesine ne zaman yapmalıdır?

 1. İşe başladıktan sonra bir hafta içinde
 2. İşe başlamadan önce
 3. İşe başladıktan sonra 15 gün içinde
 4. İşe başladıktan sonra bir ay içinde

 

11)  Mükellef işi bırakmayı vergi dairesine ne zaman bildirmelidir?

 1. İşi bıraktıktan sonra en geç bir ay içinde
 2. İşi bırakmadan önce
 3. İşi bırakmadan bir ay içinde
 4. İşi bıraktıktan sonra bir hafta içinde

 

12)  Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden biri değildir?

a. Yevmiye (günlük) defter                       b. Defter-i Kebir (Büyük defter)

c. İşletme hesabı defteri                          d. Envanter ve Bilanço defteri

 

13)  Aşağıdakilerden hangisi VUK’na göre mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili vermek zorunda oldukları beyannamelerden biri değildir?

a. Muhtasar beyanname              b. KDV beyannamesi

c. Emlak beyannamesi                d. Yıllık gelir vergisi beyannamesi

 

14)  Türk Ticaret Kanununa göre mükellefler defterlerini en az kaç yıl saklamak zorundadırlar?

a. 10                     b. 5                  c. 15                d. 7

 

15)  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde işçi çalıştıran işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna karşı sorumluluklarından biri değildir?

a. İş yerini bildirme                       b. Sigortalıyı bildirme

c. Primlerin ödenmesi                 d.  Vergi kesintisi (stopaj) yapma

 

16)  İş yerinde işçi çalıştıranlar, sigortalı işçi çalıştırmayı SSK’ya ne zaman bildirmek zorundadırlar?

 1. İşçi çalıştırmaya başladıktan sonra bir ay içinde
 2. İşçi çalıştırmaya başlamadan önce
 3. İşçi çalıştırmaya başladıktan sonra bir hafta içinde
 4. İşçi çalıştırmaya başladıktan sonra on beş gün içinde

 

17)  İşverenin SSK’ya vermek zorunda olduğu aylık bildirgeyi ne zaman vermek zorundadır?

 1. Ait olduğu ayı takip eden ayın 15’ne kadar
 2. Ait olduğu ayı takip eden ayın 20’ne kadar
 3. Ait olduğu ayı takip eden ayın 25’ne kadar
 4. Ait olduğu ayı takip eden ayın 30’ne kadar

 

18)  İş yeri açma izin belgesi nereden alınır?

a. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan                    b. Belediyeden

c. Meslek Kuruluşlarından                                   d. İstanbul Ticaret Odasından

 

19)  Mali nitelikli, para ile ifade edilebilen işlemleri kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilimsel bir metoda ne denir?

a. Ticaret              b. İşletme                    c. Muhasebe               d. İktisat

 

20)   Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

a. Belge verme                 b. Kaydetme               c. Rapor etme                        d. Yorumlama

 

21)  Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin türlerinden biri değildir?

a. Genel muhasebe    b. Finansman       c. Maliyet Muhasebesi     d. Yönetim muhasebesi

 

22)  Satılan mal veya hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne denir?

a. Sevk irsaliyesi              b. Gider pusulası        c. Fatura         d. Müstahsil makbuzu

 

23)  Kapalı faturada satıcının kaşesi ve imzası faturanın neresinde yer alır?

a. Faturanın iç kısmında              b. Faturanın üst tarafında

c. Faturanın altında                      d. Faturanın başında

 

24)  Ticari bir malın taşınması sırasında, taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fatura               b. Perakende satış fişi           c. Gider Pusulası        d. Sevk irsaliyesi

 

25)  Sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarihten itibaren fatura kaç gün içinde düzenlenmek zorundadır?

a. 10 gün              b. 5 gün                      c. 15 gün                    d. 20 gün

 

26)  Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesi ve faturanın birlikte düzenlenmesiyle oluşan belgedir?

a. Fatura               b. Sevk irsaliyesi        c. Gider pusulası        d. İrsaliyeli fatura

 

27)  Aşağıdakilerden hangisi perakende satış belgelerinden biri değildir?

a. Perakende satış fişleri                                    b. Gider pusulası

c. Makineli kasaların kayıt ruloları            d. Giriş ve yolcu taşıma biletleri

 

28)  Fatura ve fatura yerin geçen belgeleri kullanmak zorunda olmayanlardan mal ve hizmet satın alan işletmelerin, ödedikleri parayı ispatlamak için düzenledikleri belgelere ne denir?

a. Müstahsil makbuzu      b. Fatura        c. Gider pusulası       d. Sevk irsaliyesi

 

29)  Birinci ve ikinci sınıf tacirler ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları zirai mallar için düzenledikleri belge nedir?

a. Fatura      b. Gider pusulası        c. Müstahsil makbuzu           d. Perakende satış fişi

 

30)  Aşağıdakilerden hangisi sigortacının, sigortalıya, önceden ödediği prim karşılığında, para ile ölçülebilen bir menfaatinin zarara uğraması halinde, tazminat ödemeyi kabul ettiğini gösteren yazılı sözleşmedir?

a. Sigorta poliçesi            b. Senet          c. Bono           d. Poliçe

 

31)  Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahiplerinin (bağımsız çalışan avukat, serbest muhasebeci, doktor vb. ) yaptıkları her türlü tahsilatları karşılığı düzenledikleri belgedir?

a. Müstahsil makbuzu       b. Gider pusulası       c. Adisyon      d. Serbest meslek makbuzu

 

32)  Bir işverene bağlı olarak çalışan işçi, memur ve hizmetlilere ödenen maaş ve ücretler ile bunlardan yapılan kesintileri göstermek için düzenlenen belgelere  ne denir?

a. Aylık bildirge      b. Ücret bordrosu       c. Dört aylık bildirge    d. Poliçe

 

33)  Aylık ücreti 250.000.000.-TL olan bir işçinin bir aylık SSK işçi payı ne kadardır?

a. 20.000.000.-TL             b. 25.000.000.- TL      c. 30.000.000.-TL       d. 35.000.000.-TL

 

34)  Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda yer alan kambiyo senetlerinden biri değildir?

a. Bono                 b. Tahvil                      c. Çek             d. Poliçe

 

35)  Belli bir süre sonunda, belli bir senetsiz alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için alacaklı tarafından borçlu üzerine düzenlenen senede ne denir?

a. Çek                b. Senet                         c. Poliçe                  d. Bono

 

36)  Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri değildir?

a. Alacaklı                 b. Keşideci            c. Hamil                        d. Muhatap

 

37)  Aşağıdakilerden hangisi bir alacağın veya önceden bankaya yatırılmış bir paranın tamamının veya bir kısmının kendisi yahut başkası adına hemen ödenmesi için bankaya yazılan ödeme emridir?

a. Poliçe               b. Çek             c. Senet                      d. Bono

 

38)  Cirantanın, çekin arka yüzüne sadece “ödeyiniz” ifadesini yazıp imzalanmasına ne denir?

a. Tam ciro                       b. Temlik cirosu          c. Beyaz ciro              d. Tahsil cirosu

 

39)  Sahiplerine, ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, bu haklardan dolayı faiz veya kar payı alma hakkı doğuran, belli bir meblağı temsil eden hisse senedi ve tahvil gibi kıymetli evraklara ne denir?

a. Menkul kıymet              b. Poliçe                     c. Çek             d. Senet

 

40)  Aşağıdakilerden hangisi anonim ve hisseli komandit şirketlerin sermayelerini temsil eden eşit değerdeki kıymetli evraklardır?

a. Tahvil                b. Bono           c. Poliçe          d. Hisse senedi

 

41)  41. Fatura ve fatura yerin geçen belgeleri kullanmak zorunda olmayanlardan mal ve hizmet satın alan işletmelerin, ödedikleri parayı ispatlamak için düzenledikleri belgelere ne denir?

a. Müstahsil makbuzu      b. Fatura        c. Gider pusulası       d. Sevk irsaliyesi

 

42)  Aylık ücreti 300.000.000.-TL olan bir işçinin bir aylık SSK işçi payı ne kadardır?

a. 42.000.000.-TL             b. 25.000.000.- TL      c. 30.000.000.-TL       d. 35.000.000.-TL

 

43)  İşletme hesabı defterinin sol sayfası neyi gösterir?

a. Gider                 b. Envanter                 c. Bilanço                   d. Gelir

 

44)  Aşağıdakilerden hangisi anonim ve hisseli komandit şirketlerin sermayelerini temsil eden eşit değerdeki kıymetli evraklardır?

a. Tahvil                b. Bono           c. Poliçe          d. Hisse senedi

 

45)  Aşağıdaki işlemde Katma değer vergisini hesaplayınız.

25 Ağustos 2003 tarihinde 20 numaralı fatura ile 200.000.000.- TL’lık ayakkabı alınmış ve

bedeli peşin ödenmiştir. (%18 KDV hariç)

a. 40,000,000,-TL             b. 36.000.000.-TL       c. 20.000.000.-TL       d. 26.000.000.-TL

 

46)  Cirantanın çekin arka yüzüne ciro yapılacak kişinin adı ve soyadını yazarak

İmzalamasına ne denir?

a. Tam ciro                       b. Temlik cirosu          c. Beyaz ciro              d. Tahsil cirosu

 

47)  Belli bir süre sonunda, belli bir senetsiz alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için alacaklı tarafından borçlu üzerine düzenlenen senede ne denir?

a. Çek                b. Senet                         c. Poliçe                  d. Bono

 

48)  Aşağıdakilerden hangisi V.U.K.na göre defter tutmada uyulması gereken kurallardan biri

değildir?

a. Türkçe tutma mecburiyeti                   b. Defterler mürekkeple yazılmak zorundadır.

c. Boş satır bırakılabilir.                           d. Sayfalar yok edilemez.

 

49)  Mali nitelikli, para ile ifade edilebilen işlemleri kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilimsel bir metoda ne denir?

a. Ticaret              b. İşletme                    c. Muhasebe               d. İktisat

 

50)  Ağustos-2003 dönemine ait KDV beyannamesi vergi dairesine ne zaman verilmelidir?

a. 20 Eylül’e kadar      b. 25 Eylül’e kadar     c. 30 Eylül’e kadar     d.30 Ağustos’a kadar

 

CEVAP ANAHTARI

 

 1. B                     22.C                43.A
 2. D                     23.B                44.D
 3. C                     24.D                45.B
 4. A                     25.C                46.
 5. A                     26.D                47.D
 6. D                     27.B                48.C
 7. B                     28.C                49.C
 8. D                     29.C                50.B
 9. D                     30.A
 10. B                     31.D
 11. A                     32.B
 12. C                     33.D
 13. C                     34.B
 14. A                     35.D
 15. D                     36.C
 16. B                     37.B
 17. D                     38.
 18. B                     39.A
 19. C                     40.D
 20. A                     41.C
 21. B                     42.A

KAYNAK: KONYA MEM

Etiketler:

MUHASEBE USTALIK ORTAK DERSLER SORULARI ve CEVAP ANAHTARI Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ