Mesleki Gelişim Dersi Çalışma Notları(2. Dönem 2. Yazılı)

Erkan DÖŞDers Notları, Mesleki Gelişim0 Yorum18 Nisan 2014

 mesleki gelişim

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Denetleme                                                                                                                                                                        Denetim, işletmelerde belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yapılan planlar  çerçevesinde alınan kararların ve uygulamaların ne ölçüde başarıya ulaştığını ölçmeye yarar.

Aslında denetim, belirlenen amaçları gerçekleştirmek  için işletmenin sahip olduğu kaynak, imkân ve koşulların mevcut esas ve ilkelere uygun kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek; eğer hata ve eksiklik varsa bunların düzeltilmesini sağlamak için girişilen bir eylemdir

Denetimin faydaları

 Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.

 Düzenli kontroller hataların tekrarlanmamasında etkendir.

 Sorumluluk ve yetkilerin gerekli kişilerde olup olmadığı saptanır.

 İşin yapılması sırasında neler yapılmalı veya neler yapılmamalı sorularının araştırması kolaylaşır.

 Tasarruf sağlar; zaman, para ve emek savurganlığı önlenir.

 İşin nitelik ve nicelik olarak istenen özellikte olup olmadığı saptanır.

 Hata ve verimsizliklerin belirlenerek en aşağı düzeyde tutulmaları sağlanır.

 İşin arzu edilen ve tasarlanan şekilde yapılıp yapılmadığı belirlenir.

 Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir.

 Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.

İŞLETMEYİ GELİŞTİRMEK

İş kurma sürecinin sonunda, kuruluş aşaması ile birlikte işletmeci için farklı bir dönem

başlar. İşletmeler kuruluş sonrasında aşağıdaki şemada özetlenen aşamaları yaşar. Bu

aşamalara işletmenin gelişme planı adımları diyebiliriz.

 

İşletmenin Ayakta Kalabilmesi için Alınması Gereken Tedbirler

Girişimciler işletmelerini kurduktan sonra iyi yönetici olmayı ya da iyi bir yönetim sistemi kurmayı başarmak zorundadırlar. Kısaca, işletmelerinin kurulduktan sonra kendi ayakları üzerinde durur hale gelecekleri ilk dönem girişimciler için farklı başlangıçları içeren ve zorlukları olan bir dönemdir.

Bu dönemde girişimciler, iş fikirlerini uygulamak için minimum düzeyde risk almalıdırlar (Örneğin, gerektiği kadar kredi almak, gereken genişlikte bir iş yeri kiralamak ya da satın almak, gereken makine kapasitelerinde kalmak vb.). İşin kuruluş ve ilk aşamasında başarılı olmanın temel koşullarından biri de girişimcinin tüm zamanını ve dikkatini işine vermesidir.

Ortaya çıkan zorlukları önceden tahmin etmiş olmak, bunlar için hazır alternatif yaklaşımlara sahip olmak ve işin kuruluşunu başlatan hedefleri sürekli göz önünde bulundurmak hem çözümleri kolaylaştıracak hem de girişimcinin motivasyonunu sürekli yükseltecektir.

 

MüşteriMemnuniyeti                                                                                                                                                                                                 

 Müşterinin haklı olduğu yerler, ödediği para karşılığında aldığı hizmetle ölçülür. Netice itibari ile rekabetin çok hızlı derecede yükseldiği bir dönemde müşteriyi memnun eden markalar başarılı oluyor. Bilinçli tüketici sayısının yükselmesi ile gerçekten işini iyi yapan iş sahipleri başarıya ulaşıyor. O zaman şöyle diyebiliriz; koşulsuz müşteri memnuniyeti rekabetin artması ile birlikte iş sahiplerinin birinci önceliği olmak zorundadır.Müşteri memnuniyetine giden yolda etkenler nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir?

Müşteri memnuniyeti, müşterinin ne beklediğine göre değişkenlik gösterse de asla değişmeyecek altı ana madde şöyle sıralanabilir:

 Ürün kalitesi

 Ürün satışından sonra ürün ile ilgili oluşacak aksaklıklarda sorumluluğu kabullenme

 Doğru personel çalıştırma ve personeli eğitme

 Rahatlık ve güven olgusu oluşturma

 Müşteriyi dinleme ve anlama

 Koşulsuz, hızlı ve güler yüzlü yaklaşım

Çevre Kirliliği

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlanabilir.

Ekoloji                                                                                                                                                                                                                            

Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ekoloji, çeşitli türdeki canlıların çevreleri ile uyumlu olarak nasıl yaşamlarını sürdürdüklerini veya bu canlı varlıkların hangi şartlar altında besinlerini ve ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çeşitli fonksiyonların ne tür bir canlı topluluğu içinde yürütüldüğünü inceleyen bilim dalıdır.

Ekolojik Denge

İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününe çevre dengesi denir.

ATIK

Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Endüstriyel Atık

Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve insan sağlığını tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklara endüstriyel atık denir.

Evsel Atık

Evsel atıkları kısaca evlerden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklar olarak tanımlayabiliriz. Evsel katı atıkların çoğunu organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, ağaç, metal, cam ve kül gibi maddeler oluşturur.

Hastane Atıkları

Hastanelerden veya diğer sağlık kuruluşlarından tıbbi, enfekte patojen ve patolojik atıklara hastane atıkları denmektedir. Hastane atıklarına kullanılan serum kordonları, ilaç ve kimyasal madde şişeleri, kan tüpleri, insan vücudundan alınan parçalar, metal ameliyat araç ve gereci, kullanılan enjektörleri örnek verebiliriz.

Radyoaktif Atık

İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlar tarafından belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizotopları bulunduran veya bu radyoizotoplarla bulaşmış ve tekrar kullanılması düşünülmeyen madde ve malzemelere radyoaktif atık denir.

 Geri kazanım (Geri Dönüşüm)                                                                                                                                                                   

Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, kauçuk, cam gibi atık maddelerin, hammadde gibi kullanılarak, çeşitli işlemler sonucunda şişe, kutu, plastik, kâğıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülerek kullanılır hale getirilmesine geri kazanım denir.

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAZI TERİMLERİN TANIMLARI

Populasyon: En basit tanımıyla populasyon, aynı türe ait bireylerden oluşan organizmalar topluluğudur. Bu organizmalar belirli bir mekânda yaşarlar ve yaşadıkları mekânın sınırları bellidir.

Habitat: En geniş anlamıyla habitat, canlı bir organizmanın yaşam ortamı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın kapsamındaki yaşam ortamının, yaşanabilirlik, özelliği, büyük bir önem taşımaktadır. Yaşanabilir ortamın bozulması ya populasyonun yer değiştirmesine ya da ortadan kalkmalarına yol açmaktadır. Günümüzde kentlerin genişlemesi, tarım

alanlarının açılması ve sanayileşme sonucunda, habitatların bozulmasının, iklim türlerinin giderek azalmasına ve kimilerinin de yok olmasına neden olduğu görülmektedir.

Ekosistem: Ekolojik sistemler, çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün olarak ele alınabilen birimlerdir. Ekolojik sistemlere kısaca ekosistem denir. Doğada ekosistem örnekleri son derece çeşitlidir. Bu ekosistemlerin her biri birbirleri içinde ilişkide olan canlı organizmaları ve cansız ortamları kapsayabilir.

Ekosistem sınırları doğada çizgi ile belirtilmediği için ekosistemler açık sistemler olarak ifade edilir. Hava hareketleri ile meydana gelen atmosferik hareketler, devamlı akan akarsular ekosistemlerin kapalı olmadığını bize gösterir. Ekosistemleri oluşturan başlıca dört öğeler şunlardır:

Cansız Varlıklar: İnorganik ve organik maddeler

Primer Üreticiler: Yeşil bitkiler, (yaptıkları) fotosentez ile canlılar dünyası için önemlidir. Organik maddelerin meydana getirilmesinde ağırlıklıdırlar.

Tüketiciler: Bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler

Ayrıştırıcılar: Bunlar, organik maddeleri ayrıştıran bakteri, mantar gibi Canlılardır

 

ÇEVRE SORUNLARI     

Tekstil Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

Tekstil sektörünün yol açtığı başlıca çevre sorunları şunlardır:

 Tekstilde kullanılan, boya ve apreler (kolalar) zararlı kimyasal maddeleri içermektedirler. Boya ve apreler solunduğu zaman solunum yolları hastalıklarına neden olurlar. Vücuda temas ettiklerinde deri hastalıklarına neden olurlar. Bunun yanında gözlerde yanmaya neden oldukları gibi, kanserojen maddeler içerdikleri için kanser riski taşırlar.

 Kumaş boyası ve apre atıkları karıştıkları ortamda ekolojik dengeyi bozmaktadır, insana, toprağa, bitkilere, mikroorganizmalara zarar verirler.

 Tekstilde kullanılan boya ve apre atıkları, genellikle kanalizasyona verilmektedir. Kanalizasyona verilen bu atık maddeler suya ve toprağa karışarak su ve toprak kirliliğine neden olurlar.

 Bazı kumaş veya kumaş boyası üreten firmalar zararlı atık maddeleri toprağa gömmektedir veya çevredeki su yataklarına boşaltmaktadır. Bunun sonucu olarak toprağın kirlenmesine, çevredeki suların kirlenmesine neden olmaktadır.

 Kumaş ve kumaş boyası üretiminde kullanılan kömür, petrol gibi fosil yakıtlar ve bu yakıtların atıkları birçok yönden çevre kirliliğine neden olurlar.

 Dikim üniteleri makinelerin çıkardığı ses nedeniyle gürültü kirliliğine neden olurlar.

 Dikim ünitelerinde kumaş atıkları oluşur. Bu atıkların yakılarak imhası sırasında hava kirliliği oluştururlar. Kumaş atıkları çöp alanları yerine boş arazilere boşaltıldıklarında çevreyi kirletmektedirler.

Motorlu Taşıtlar Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

Motorlu taşıtlar sektörünün yol açtığı başlıca çevre sorunları şunlardır:

 Motorlu taşıtlar sektöründe kullanılan, boya ve metal tozları zararlı kimyasal maddeleri içermektedirler. Kullanılan boya ve metal tozları solunduğun da solunum yolları hastalıklarına neden olurlar. Kullanılan boya vücuda temas ettiğinde deri hastalıklarına neden olurlar. Bunun yanında gözlerde yanmaya neden oldukları gibi, kanserojen maddeler içerdikleri için sektörde çalışanlar için kanser riski söz konusudur.

 Kullanılan boya, metal ( saclar, metal tozlar ) ve yağ atıkları karıştıkları ortamda ekolojik dengeyi bozmaktadırlar, insana, toprağa, bitkilere, mikroorganizmalara zarar verirler.

 Boya, metal ve yağ atıkları, bazı firmalar tarafından kanalizasyona verilmektedir. Kanalizasyona verilen bu atık maddeler suya ve toprağa karışarak su ve hava kirliliğine neden olurlar.

 Bazı firmalar boya, metal ve yağ atıklarını toprağa gömmektedir veya çevredeki su yataklarına boşaltmaktadır. Bunun sonucu olarak toprağın kirlenmesine, çevredeki su yataklarının kirlenmesine neden olmaktadır.

 Motorlu taşıt üretiminde kullanılan kömür, petrol gibi fosil yakıtlar ve bu yakıtların atıkları çok yönlü çevre kirliliğine neden olurlar.

 Metal parçalarını biçimlendiren ünitelerde, ses kirliliği söz konusu olabilmektedir. Metal parçalarından çıkan toz zerrecikleri havaya karışarak, hava kirliliğine neden olabilir.

 Motorlu taşıtların üretimi ve kullanımında petrol türevi ürünler kullanılmaktadır. Gerek içten, gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan

dışarı atık gazlar çıkmaktadır. Başlıca egzoz gazları; hidrokarbonlar (HC), karbonmonoksit (CO), azotoksitler (NOx), kurşunoksitler (POx), kükürtdioksitler (SO2)’dir. Bu gazlar çevreye ve insana zararlı olan gazlardır.

 

Makine ve Metal Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

Metal filizleri genellikle insan vücuduna ve çevreye zarar veren hammaddelerdir. Metal filizleri çeşitli ağır işlemlerden geçirilerek metal saç ve çubuklar elde edilerek yarı mamul hale getirilir. Daha sonra da yarı mamul maddeler biçimlendirme işleminden geçirilerek ürün elde edilir. Elde edilen ürünler çok çeşitlilik gösterir. Buzdolabından, kapı doğramaya kadar birçok ürün vardır. Makine üretimi ve metal sektörü yalnızca üretimden oluşmaz. Bu sektörün içerisine bakım, onarım işleri de girmektedir. Sektör geniş bir alana yayılmıştır.Makine ve metal sektörünün her aşamasında, makine ve metal işleri, önlemler alınmazsa çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir.

Makine/metal sektörünün yol açtığı başlıca çevre sorunları şunlardır:

 Metal parçaları, metal tozları, makine parçaları, makine ve metallerin boyaları, boyalara karıştırılan katkı maddeleri, doğramada kullanılan kaynak, makinelerde ve metal doğramalarda kullanılan yağlar vs. insan ve çevre için

zararlı olabilecek maddelerdir.

 Metal parçalarının, makine parçalarının, metal tozlarının atıkları yeryüzünden yok olmayan parçalardır. Atıklar boşaltıldığı çevreye zarar verirler.

 Metal tozları, kullanılan boyalar ve boyaların katkı maddeleri solunduğunda insan sağlığına zarar verirler.

 Oksitlenmiş metaller, boyalar ve boyaların katkı maddeleriyle temas edildiğinde, başta deri hastalıkları olmak üzere insan vücuduna zarar verirler.

 Metal tozları havaya, havadan suya ve toprağa geçer. Hava, su, toprak kirliliğine neden olurlar.

 Metallerde ve makinelerde kullanılan yağlar döküldükleri yüzeylerden kolayca temizlenmezler. Bu yağları yüzeylerden temizlemek için çevreye ve insana zarar verebilecek kimyasallar kullanılmak zorundadır. Yağlar ve temizlik

maddeleri kanalizasyon yoluyla suya ve torağa karışarak su ve toprak kirliliğine neden olurlar.

 Metal işleri çoğu zaman kulağa hoş gelmeyen, yüksek seslerin çıkmasına ve gürültü kirliliğine neden olurlar.

 

HAVA KİRLİLİĞİ

Havanın Özellikleri

Havanın içerisin de çeşitli maddeler vardır. Bu maddeler şunlardır:

 Azot  Oksijen  Karbondioksit  Soygazlar  Ozon

Küresel Isınma

Atmosfer salınan karbondioksit, kloroflorokarbonlar ve öteki radyoaktif sera gazı emisyonlar nedeniyle yerin yüzey sıcaklıklarındaki artış “küresel ısınma” olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliklerinden sorumlu tutulan sera gazlarını güneşten alınan enerjinin bir kısmının uzaya geri dönmesini önleyerek atmosferde tutmaları ile meydana gelen “sera etkisi”, yerin yüzeyinin ısınmasına etki eden en önemli faktördür. Küresel ısınmanın dünya boyutunda ele alındığında iklim sistemleri üzerindeki etkisi, negatif yönde görüldüğü gözlemlenmiştir.

Ozon Tabakası, Görevi ve Korunumu

Etrafımızı çevreleyen atmosfer, çeşitli katmanlardan oluşmaktadır. Yoğunluğu yerden uzaklaştıkça azalan atmosferin katmanları bütün canlılığın görüldüğü, hava hareketlerinin etkili olduğu yerdir. Atmosferin her tabakasında, fiziksel ve kimyasal olaylar farklıdır. Güneşin ultraviyole ışınları, oksijen moleküllerini parçalayarak oksijen atomlarını

ortaya çıkarmakta ve oksijen molekülleri ile birleşerek 3 atom oksijene sahip olan ozon haline dönüştürmektedir. Atmosferdeki ekosistemin ve doğal dengenin korunmasına bağlı olarak, bu faaliyet düzenli olarak sürmektedir.

Ozonu Delen Maddeler                                                                                                                                                                                              

Atmosferdeki stratosfer içinde ozon dinamik bir denge içinde doğal proseslerle (süreçler) sürekli olarak oluşmakta ve tahrip olmaktadır. Ancak yer yüzeyinden atmosfere yayılan pek çok kaynak gaz, ozonu yok eden bazı kimyasal maddelerin artmasına neden olmakta ve bu maddeler de havanın oksijeni ile reaksiyona girerek ozonun tahribine yol açmaktadırlar. Ozonun tahrip edilmesine neden olan kimyasal maddeler klor, brom, hidrojen ve azot içeren bileşiklerdir. Bu bileşikler ozonu tekrar moleküler oksijene çevirmekte ve katalitik reaksiyonlar binlerce ozonu yok edebilmektedir.

 

Yukarıda sözü edilen kaynak gazların en önemlisi olan klor ve bromla bir arada bulunan karbon bileşiklerini ihtiva etmektedir. Bunlar kloroflorokarbonlar (CFC) olarak adlandırılırlar. 1930’larda keşfedilen CFC’ler günümüzde buzdolaplarında soğutucu olarak, hava soğutucu sistemlerinde, aerosol sprey kaplarında itici gaz olarak, köpük imalatında,

özellikle elektronik sanayinde çözücü olarak kullanılmaktadır

Atmosferik Özellikler

Atmosferik olaylar da hava kirliliğini büyük ölçüde etkileyen unsurlardan biridir. Havayı kirletici unsurların, kaynağından çıktıktan sonra atmosfere karışarak dağılması veya havada asılı olarak kalması meteorolojik olaylarla doğrudan ve çok yakından ilgilidir. Bu meteorolojik olaylar sıcaklık, sis, inverziyon, rüzgâr, nem, yağış ve basınç faktörleridir. Ayrıca topoğrafik özellikler de kirlermeyi arttıran ya da azaltan özellikleriyle dikkat çeker.

Yeşil Alanların Azalması

Yeşil alanlar; bitkiler kükürt ihtiyacının bir kısmını topraktan, eğer toprak az ise yaprakları vasıtasıyla havadaki SO2 den karşılar. Bu durumda ise, hava kirliliğini azaltan önemli bir olaydır. Ayrıca bitkilerin fotosentez yaparken gündüz CO2 alıp O2 verdiği gözönünde tutulursa olay daha iyi anlaşılmış olur.

Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları

Bütün canlıları ve eşyayı tehdit eden hava kirliliğinin önlenebilmesi için dünyada ve Türkiye’de programlı çalışmalar yapılmaktadır.

 Bütün problemlerin çözümünde olduğu gibi hava kirliliğinin çözümünde de öncelikle eğitimi ağırlık verilmeli, çevre eğitimi dersleri okutulmalı ve halk da bu konuda çeşitli yollarla bilinçlendirilmelidir.

 Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli,

 Her yıl evlerin bacaları ve soba boruları temizlenmeli,

 Evlerin pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,

 Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli,

 Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı,

 Yeşil alanlar arttırılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı,

 Bununla birlikte kaliteli yakıt kullanımı (is ve duman oranı az ) teşvik edilip, desteklenmeli, imkânlar ölçüsünde ısınmada fosil yakıtlardan uzaklaşılmalı, doğal gaz, elektrik, güneş enerjisi. vb. alternatif yollara ağırlık verilmelidir.

 Yakıcıların eğitimi sağlanmalıdır.

 Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı,

 Egzoz gazlarının kontrolü için tedbirler alınmalı, filtre zorunluluğu getirilmelidir.

 Toplu taşım araçları yaygınlaştırılmalı,

 Endüstri kuruluşlarının bacaları da yüksek olmalı ayrıca modern imkânlardan faydalanılıp filtre taktırılmalıdır.

 Hava kirliliği ölçümleri her yerleşim biriminde düzenli ve sürekli olarak yapılmalıdır.

 Konuyla ilgili teşkilatlanmalar ve uluslar arası ilişkiler hızlandırılmalı

 Bu konuda yasal tedbirler alınmalı, kanun ve yönetmeliklere uymayanlar titizlikle izlenip, gerekli cezalarla (para, hapis vb.) cezalandırılarak çevre ve insan sağlığı korunmalıdır.

 

Ders notunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız…

Etiketler: , , , ,

Mesleki Gelişim Dersi Çalışma Notları(2. Dönem 2. Yazılı) Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ