İŞLETME BİLGİSİ USTALIK GENEL BİLGİ DERSLERİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Erkan DÖŞÇıraklık-Kalfalık0 Yorum8 Mayıs 2014

USTALIK GENEL BİLGİ DERSLERİ

İŞLETME BİLGİSİ SORULARI

 

1- Bir işletmenin planlarda öngörülen amaçlarına ulaşmasını sağlayacak tüm faaliyetlerin

tespiti,gruplandırılması her grubun bir yöneticinin sorumluluğuna bırakılması emir kumanda

ilişkilerinin düzenlenmesine ne ad verilir?

a) İşletme     b) Sistem     c) Organizasyon     d) Oluşum

2- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki ana unsurlardan değildir?

a) İnsan     b) Fiyat     c) İşgücü       d) İşleyiş elemanları

3- Aşağıdakilerden hangisi organizasyon tiplerinden değildir?

a) Karmaşık sistem  b) Merkezi sistem   c) Merkezi olmayan sistem   d) Karma sistem

4- Bir işletmede bütün organizasyonu tek kişinin yaptığı sisteme ne ad verilir?

a) Karma sistem   b) Merkezi olmayan sistem     c) Merkezi sistem   d) Hiçbiri

5- Bir işletmenin büyümesi karşısında yetkilerin dağıtıldığı sistem hangisidir?

a) Ekonomik sistem   b) Merkezi olmayan sistem     c) Karma sistem   d) Kademe sistemi

6- Aşağıdakilerden hangisi merkezi olmayan sistemde görev alanların gruplarından biri değildir?

a) Üst kademe   b) Orta kademe     c) Alt kademe      d) Yan kademe

7- Yetkilerin sınırlı bir şekilde dağıtıldığı ve işletmelerin genel programlarını üst yönetimin yaptığı

sistem hangisidir?

a) Merkezi sistem   b) Sosyal sistem   c) Karma sistem     d) Entegre sistemi

8- Bir işi yapabilme hürriyet ve iradesine sahip olma yeteneğine ne ad verilir*

a) Hukuk     b) Sistem     c) Organizasyon     d) Yetki

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bulunan yetki çeşitlerinden değildir?

a) Esas yetki     b) Hukuki yetki   c) Teknik yetki     d) İşleri yürütme yetkisi

10- İşletmedeki bir kişinin işletme adına iş yapabilme, bağlantı kurma ve işletmeyi temsil edebilmesi

hangi yetkiye sahip olması gerekir?

a) Teknik yetki   b) Hukuki yetki   c) Üst yetki       d) Yönetici yetkisi

11- Bir konuda uzman olan kişinin sahip olduğu yetkiye ne ad verilir?

a) Hukuki yetki  b) Esas yetki     c) Teknik yetki     d) Uzman yetkisi

12- İşletme içerisinde bir kişiye verilen bir işi yapma ve yaptırma iznine ne ad verilir?

a) Yasama yetkisi   b) Teknik yetki   c) Merkezi yetki     d) İşleri yürütme yetkisi

13- Herhangi bir işi yapmanın sonucunda doğacak ceza ve ödülü kabullenme davranışına ne denir?

a) Devir etme    b) Sistemi yürütme   c) Sorumluluk alma     d) Hiçbiri

14- İnsanların  tabiatta buluna maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak için bir şekle getirmesine ne denir?

a) Tüketim     b) Sarfiyat     c) Sermaye       d) Üretim

15- Yeraltı ve yerüstü zenginliklerin bulunduğu canlı-cansız varlıkların bir arada olduğu ortama ne denir?

a) Mekan     b) Fabrika     c) Doğa     d) Toprak

16- Emeğin birikmiş olması haline ne nedir?

a) Birikim     b) Sermaye     c) Para     d) Teşebbüs

17- Bir ekonomik ortamda talebin sezilmesi ve bunun karşılanması için üretim araçlarının derlenip

harekete geçirilmesi, cesaret ve başarının gösterilmesine ne denir?

a) Emek     b) Güven     c) Girişim     d) Talep

18-   1- Fabrika üretim dönemi  2- İmalathane dönemi  3-El işçiliği dönemi   4- Otomasyon üretim dönemi

Yukarıdaki üretim dönemleri tarihi gelişim sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

a) 1-2-3-4    b) 3-1-2-4    c) 2-3-1-4     d) 3-2-1-4

19- İşletme içerisinde üretimin artması,hızlanması ve kalitesinin yükselmesi için yetki ve

sorumlulukların dağıtılmasına ne denir?

a) İşletme dağılımı   b) İş bölümü     c) Koordinat     d) Eş güdüm

20- Fabrikanın genel yönetiminden sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şef      b) Genel müdür    c) Amir       d) Usta

21- İşletmenin ihtiyacı olan elemanların alınmasını ve eğitilmesini kim sağlar?

a) İşletme müdürü     b) Usta başı      c) Personel müdürü     d) Muhasebeci

22- Genel olarak bir işi yaparken izlenecek yola ne denir?

a) Plan        b) Rota     c) Kroki       d) Harita

23- Bir işletmede işlerin nasıl,ne zaman, nerede ve ne kadar yapılacağını aşağıdakilerden hangisi belirler?

a) Harita      b) Müdür     c) Üretim planı     d) Şef

24- Aşağıdakilerden hangisi üretim planının faydalarından değildir?

a) Kalitenin yükselmesi     b) İnsan gücü kapasitesini asgari kullanma  c) Üniteler arası koordinasyon  d) Hepsi

25- Malzemenin üretim esnasında fabrika içerisinde izleyeceği veya izlediği yola ne denir?

a) Plan        b) Rota      c) Kroki       d) Harita

26- Üretim programı belirlendikten sonra hangi makinelerle  hangi işçinin çalışacağının belirlenmesine

ne denir?

a) İş Yüklemesi       b) Dağıtma       c) Belirleme     d) Plan

27- Bir işletmede organları ve kişiler arasımdaki paralelliğin sağlanmasına ne ad verilir?

a) İşletme       b) Motivasyon     c) Verimlilik     d) Koordinasyon

28- Bir bilim dalında en üst bilgi ve beceriye, yeteneğe sahip olmasına ne denir?

a) Bilimsellik       b) Uzmanlaşma     c) Rekabet     d) Birikim

29- Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmanın zararlarından biri değildir?

a) Zihinsel faaliyetler azalır   b) Bıkkınlık yaratır c) Diğer makineleri daha kolay kullanır d) İşten zevk almaz

30- Kazancın maliyete oranına ne denir?

a) Verimlilik       b) Orantı       c) Kaynak    d) Girdi

31- Aşağıdakilerden hangisi ekonominin temel kavramlarından biri değildir?

a) Para       b) Çek      c) Ücret      d) Rekabet

32- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı ticari değişim aracına ne denir?

a) Mal        b) Ücret     c) Para      d) Fiyat

33- Bir malın maliyetine ortalama karın eklenmesi ile ortaya çıkan değere ne denir?

a) Maliyet       b) Fiyat     c) Zarar       d) Girdi

34- Bedensel ve zihinsel olarak harcanan emeğin karşılığı olarak kişiye yapılan ödemeye ne denir?

a) Ücret       b) Mali ödeme   c) Veraset       d) Gider

35- Aynı sektörde üretim yapan kuruluşlar arasındaki kalite, fiyat dengesi ve çeşit yarışına ne denir?

a) Sipariş       b) Rekabet     c) Yarış        d) Ticaret

36- Satılan mal veya hizmet karşılığında borçlandığı tutarı göstermek amacıyla müşteriye verilen

belgeye ne denir?

a) Senet       b) Çek      c) Bono       d) Fatura

37- Herhangi bir işletmenin satın almalarda seçtiği firmaya işin verildiğini göstermek amacıyla yazılan

mektuba ne ad verilir?

a) Özel mektup    b) Fatura     c) Sipariş mektubu  d) İstek formu

38- Belli bir paranın ödenmesi için kayıtsız şartsız havaleyi kapsayan, belli bir banka üzerine yazılan

ve gösterildiğinde ödenecek ticari belgeye ne denir?

a) Çek        b) Bono     c) Havale     d) Faiz

39- Kağıt üzerine miktarı belirlenerek yapılan ticari anlaşma belgesine ne ad verilir?

a) Fatura       b) Senet     c) Fiyat     d) Para

40- Aşağıdakilerden hangisi bir ticari senet değildir?

a) Bono        b) Çek      c) Poliçe       d) Vergi

41- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kullanılan defter çeşitlerinden değildir?

a) Yevmiye defteri      b) Envanter defteri    c) Sermaye defteri     d) Kasa defteri

42- Bir işletmenin sahip olduğu bütün mal varlığı ve nakite ne denir?

a) Para        b) Teşebbüs     c) Kaynak     d) Sermaye

 

43- Aşağıdakilerden hangisi sermaye çeşitlerinden değildir?

a) Üretim sermayesi     b) Öz sermaye   c) Döner sermaye   d) Yabancı sermaye

44- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik girişim şekillerinden değildir?

a) Kişisel girişim      b) Şirket kurma   c) Parti kurma   d) Adi ortaklık

45- İnsanlar, gerek yaşamlarını sürdürmek ve gerekse toplumda kendilerine düşen görevleri yerine

getirmek için ihtiyaç duyulan mal/hizmetleri pazarlayan teknik ve ekonomik birime ne denir?

a) Sermaye       b) İşletme     c) Kaynak     d) Emek

46- Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden birisidir?

a) İnsan       b) Doğal kaynaklar   c) Sermaye     d) Hepsi

47- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacı ile kurulan hukuki ve

ekonomik kuruluşlara ne ad verilir?

a) Teşebbüs       b) Sermaye kurumu   c) Müteşebbüs    d) Tüzel kurum

48- Talep edilen mal ve hizmetin üretilmesi veya pazarlanması için diğer üretim faktörlerini bir araya

getiren kişiye ne denir?

a) Teşebbüs      b) İşveren    c) Müteşebbüs    d) Esnaf

49- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin amaçlarından biri değildir?

a) Risk almamak    b) Kar etme amacı  c) Topluma hizmet    d) Varlıklarını sürdürme

50- Üretimimin yapılabilmesi için insanlar tarafından ortaya konulan fiziksel ve zihinsel katkıya ne denir?

a) Sermaye       b) Para       c) Risk      d) Emek

51- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

a) Yüksek kaliteli mal üretmek   b) İstihdam imkanı sağlamak  c) Bir malı azami fiyata satmak d) Hiçbiri

52- İşletmenin amacına uygun faaliyetlerin yerine getirilmesi sorumluluğunu üzerine alan kimse kimdir?

a) İşçi        b) Sendika        c) Yönetici       d) Kooperatif

53- En son tüketicilere ulaşan işletmelere istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda makine, teçhizat üreten

veya pazarlayan kişi veya kuruluşlara ne denir?

a) Aracı tüketici    b) Şirket       c) Pazarlamacı    d) Üretici

54- Aşağıdakilerden hangisi ürettikleri mal veya hizmetlere göre işletme çeşitlerinden biri değildir?

a) Endüstriyel mal üreten işletme. b) Kamusal işletme c) Tarımsal mal üreten işletme d) Hizmet üreten işletme

55- Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletme çeşitleri nelerdir?

a) Ticaret işletmesi     b) Özel işletme    c) Kamusal işletmeler     d) Karma işletme

56- Aşağıdakilerden hangisi hukuki bakımdan işletme çeşitlilerinden birisidir?

a) Kamu işletmeleri     b) Özel işletmeler   c) Yabancı işletmeler      d) Hepsi

57-  Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Akbank       b) Petrol Ofisi A.Ş     c) T.C.D.D.       d) TÜSİAD

58- Aşağıdakilerden hangisi bir kamu işletmesidir?

a) Yerel yönetim işletmeleri  b) Kamu iktisadi işletme  c) İktisadi devlet kuruluşları d) Hepsi

59- Aşağıdakilerden hangisi bir özel işletme değildir?

a) Kooperatifler     b) Dernekler       c) Turizm Bakanlığı       d) Özel şirket

60- Aşağıdakilerden hangisi özel işletmelere ait olan şirket çeşidi değildir?

a) Kollektif şirket     b) Vakıf şirketi     c) Adi şirketler     d) Anonim şirket

61- Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeli bir işletmedir?

a) Yabancı sermayeyi teşvik kanunuyla kurulan şirket     b) Yabancı sermayeli petrol şirketi

c)İki taraflı uluslar arası anlaşmalara göre kurulan işletmeler    d) Hepsi

62- Özel ve kamu sermayesinin yardımıyla kurulan şirketlere ne ad verilir?

a) Özel işletme      b) Karma işletme     c) Kamu işletmesi      d) Hiçbiri

63- Aşağıdakilerden hangisi tarımsal mal üreten işletmelerden birisidir?

a) Avcılık     b) Ormancılık      c) Çiftçilik     d) Hepsi

64- Aşağıdakilerden hangisi işletme kurmanın en önemli nedenidir?

a) Miras bırakmak   b) Bağımsız iş kurma   c) Kazanç sağlama     d) Topluma hizmet

65- Bir işletmeyi kurarken aşağıdakilerden hangisi öncelikle araştırılmalıdır?

a) Çalışacak işçi sayısı  b) Psikolojik faktörler   c) Talep     d) Vergi oranı

66-İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için faaliyetlerini gerçekleştirecekleri en uygun yere ne denir?

a) Mekan       b) İşletme kuruluş yeri    c) Ortam    d) Kurum

67- İşletmenin kuruluş yeri seçilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a) Şahsi ilişkiler     b) Ekonomiklik     c) Verimlilik       d) Karlılık

68- İşletmede kullanılan girdilerden en yüksek çıktının sağlanmasına ne denir?

a) Kaynak aktarımı     b) Para girişi       c) Arz        d) Verimlilik

69- Aşağıdakilerden hangisi işletmeye kuruluş yeri seçilirken dikkate alınmalıdır?

a) Ham maddenin taşınma süresi   b) Malın sunulacağı pazara uzaklığı       c) Taşıma maliyeti    d) Hepsi

70-Ülkedeki insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanmak ve istihdam imkanı sağlamakla kim ilgilidir?

a) Ekonomi kurumları   b) Yabancı kuruluşlar   c) Dışişleri bakanlığı       d) Dernekler

71-Aşağıdakilerden hangisi iyi oluşturulmuş bir işletmelerin faydalarından biri değildir?

a)Ülkeye döviz gelmesi b)Diğer ülkeler muhtaç olmadan yaşamak c) Doğal kaynakların artması d)Vergi artışı

72- Belirlenen amaçlara ulaşmak için iş gücünü, parasal kaynakları, donanım ve demirbaşları,

hammaddeleri zamanı uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde kullanabilecek kararlar alma ve

uygulanmasını sağlama süreçlerinin toplamına ne denir?

a) Personel davranışı    b) Takım ruhu     c) İşletmede yönetim       d) İşbirliği

73- İşletme üyelerinin önceden hazırlanan planlar ile uyuşum içerisindeki faaliyetlere başlamalarını

uyarma çabalarını içeren faktöre ne denir?

a) Yöneltme       b) Uyarı       c) Haberleşme        d) Kontrol

74- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden değildir?

a) Haberleşme yeteneği   b) Her konuda bilgili olması     c) Zeka  d) Bireyin değerlerini keşfedebilme

75- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöneltme sisteminin kurulması için gerekli özelliklerden değildir?

a)Personelin tanınıp,anlaşılması b)Totaliter yönetim sistemi c)Takım ruhunun gelişimi d)İyi bir ödül ceza sistemi

76-Planların öngördüğü sonuçlara hangi ölçülerde ulaşıldığını ve iş başarısının ölçülmesinin saptanmasına

ne denir?

a) İşletmelerde denetim   b) Yönetim sistemi     c) Plan     d) Hiçbiri

77- 1-Plan ve politikaların belirlenmesi  2-Faaliyetlerin sonuçlarının karşılaştırılması

3- Düzeltme kararının verilmesi    4-Mevcut başarının ölçülmesi  [Kontrol aşamaları nasıl olmalıdır?]

a) 1-3-4-2       b) 1-4-2-3       c) 2-1-3-4     d) 4-1-3-2

78- Personelin istenen davranışlara yönlendirilmesi için onlara maddi ve manevi imkanlar

sağlanmasına ne denir?

a) İkaz       b) İmkan sağlama     c) Plan oluşturma   d) Teşvik

79- İşletmedeki insanlar arasındaki bilgi akışı, işletme bölümleri arasında, bölümler içindeki gruplar

arasında veya bireyler arasında oluşan bilgi alıverişine ne denir?

a) İleti        b) Teşvik       c) Haberleşme   d) Disiplin

80- İşletme amaçlarına ve hiyerarjik düzene uygun olarak hareket etmeyi sağlayan güce ne denir?

a) Pazarlama       b) Disiplin       c) Kontrol    d) Yöneltme

81- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir disiplin kurmanın şartlarından biri değildir?

a) Değişik giysilerin giyilmiş olması     b) İşlerin kalitesinin iyi olması

c) İşe düzenli gidip gelme         d) Araç gereçlerin düzenli olması

82- Üretilen mal ve hizmetlerin varolan veya potansiyel müşterilerin eline geçmesi için yapılan işlemlere

ne denir?

a) Başarı       b) Pazarlama     c) Kalite anlayışı     d) Hiçbiri

83- Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı yararlardan biridir?

a) Yer        b) Zaman     c) Mülkiyet       d) Hepsi

84- Kış mevsimine girmeden birkaç ay önce kışlık giysilerin pazara sürülmesi hangi ilkeyle uyuşmaktadır?

a) Yer        b) Zaman     c) Fiyat       d) Hepsi

85-Mal ve hizmetleri başkalarının kullanması ve yeniden satılması için satan kişi veya kuruluşa ne denir?

a) Satıcı       b) İşçi      c) Toptancı       d) İşveren

86- Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasını oluşturan elemanlardan biridir?

a) Ürün       b) Fiyat    c) Satışı artırma çabaları   d) Hepsi

87- Üretilen mal veya hizmetlere ne denir?

a) Satış       b) Hizmet     c) Ürün       d) Dağıtım

88- Aşağıdakilerden hangisi toptancının perakendeciye sağladığı yaralardan biri değildir?

a) Perakendecinin ürünleri kredili alabilmeleri    b) Toptancının reklam yapması

c) Perakendecinin çok çeşitli ürün alabilmesi   d) Perakendecinin ürünlere kısa zamanda ulaşması

89- Belirli bir bedel karşılığında, işletmenin mal ve hizmetlerinin kişisel olmayan mesajlar yolu ile

tüketicilere ulaşmasına ne ad verilir?

a) Satış       b) Reklam     c) Pazarlama       d) Hizmet

90- Aşağıdakilerden hangisi reklamlardaki önemli unsurlardan biri değildir?

a) Tüketicini ürünün kalitesini ölçmesi   b) Kullanılacak mesaj      c) Ayrılacak fon   d) Zamanlama

91-Aşağıdakilerden hangisi reklamın faydalarından değildir?

a) Ürünün sürümünü artırması   b) Tüketicinin dikkatini çekmesi   c) Ürün kalitesinin artması   d) Hepsi

92- Bireylerin ortak ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm yolu bulmak amacıyla karşılıklı

yardımlaşma ile hak ve sorumluluk eşitliğine dayalı örgütlenme biçimine ne denir?

a) Şirket    b) Dernek    c) Kooperatif    d) Banka

93- Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin sağladığı yararlardan birisi değildir?

a) İnsanları birlikte çalışmaya alıştırır     b) Az katkı çok ortak ile büyük işler

başarılmasını sağlar

c) Üretim kooperatifleri ürünlerini değerinde satar  d) Yüksek kar elde edilir.

94-  Aşağıdakilerden hangisi kooperatifçiliğin ilkelerinden biri değildir?

a) Serbest giriş çıkış ilkesi  b) Özellik ilkesi       c) Demokratik yönetim       d) Yardımlaşma ilkesi

95- Aşağıdakilerden hangisi çalışma konularına göre kooperatif çeşitlerinden biri değildir?

a) İşçi Koop.    b) Üretim Koop.      c) Tüketim Koop.  d) Hizmet Koop.

96- Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin tutacağı yasal defterlerden biri değildir?

a) Sermaye Defteri   b) Defter-i Kebir    c) Envanter Defteri  d) Karar Defteri

97-  Aşağıdakilerden hangisi kooperatif ortaklığından çıkarılma sebeplerinden biri değildir?

a) Ortağın çıkma isteği   b) Ortağın ölümü  c) Ana sözleşmeye aykırı davranış  d) Üçüncü şahısların isteği

CEVAP ANAHTARI

 

1-C  2-B  3-A  4-C  5-B  6-D  7-C  8-D  9-A  10-B  11-C  12-D

13-C  14-D  15-C  16-C  17-C  18-D  19-B  20-B  21-C  22-A  23-C  24-B

25-B  26-A  27-D  28-B  29-C  30-A  31-B  32-C  33-B  34-A  35-B  36-D

37-C  38-A  39-B  40-D  41-C  42-D  43-A  44-C  45-B  46-D  47-A  48-C

49-A  50-D  51-C  52-C  53-A  54-B  55-A  56-D  57-C  58-D  59-C  60-B

61-D  62-B  63-D  64-C  65-C  66-B  67-A  68-D  69-D  70-A  71-C  72-C 73-A  74-B  75-B  76-A  77-B  78-D  79-C  80-B  81-A  82-B  83-D  84-B

85-C  86-D  87-C  88-B  89-B  90-A  91-C  92- C  93-D  94-B  95-A  96-A

97-D

KAYNAK: KONYA MEM

Etiketler: ,

İŞLETME BİLGİSİ USTALIK GENEL BİLGİ DERSLERİ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI Hakkında Yorum Yaz

Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam Sponsor Reklam
SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

SINAV ANALİZ PROGRAMI 2013-2014

...

Erkan DÖŞ42 Yorum3 Aralık 2013
2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

2013-2014 SINAV ANALİZ PROGRAMI V2

Yeni yönetmeliğe göre sınav sonrası sınıf, şube ve soru bazında sınav analizleri...

Erkan DÖŞ27 Yorum7 Aralık 2013
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Ders Notları(Tüm Üniteler)- Özetleri- Soru Bankası

    Bilgi ve iletişim teknolojileri dersi için tüm ünitleri bir arada...

Erkan DÖŞ26 Yorum7 Nisan 2013
Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

Açık Kaynak İsletim Sistemleri 1.Sınav Çalışma Soruları

İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve...

Erkan DÖŞ15 Yorum31 Ekim 2013
Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Modülleri ve Çevirileri

Bilişim Teknolojiler Alanı Mesleki Yabancı Dil Modülleri bildiğiniz gibi ingilizce. Derslerde...

Erkan DÖŞ15 Yorum23 Ekim 2013
MAKALE ÇEVİRİSİ

MAKALE ÇEVİRİSİ

Bilimsel bilgilerin derlenerek araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerle sentezlenmesi sonucu...

Erkan DÖŞ0 Yorum26 Kasım 2020
Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU

Flutter İle Mobil Uygulama Geliştirme-FLUTTER KURULUMU Bu yazımızda Flutter İle Mobil...

Erkan DÖŞ0 Yorum29 Mayıs 2020
Bilgisayar Eğitim ve Ögretim

Bağlantılarım

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu

Kaynak göstermeden paylaşım yapmak yasaktır. 2012© ERKAN DÖŞ KİŞİSEL WEB SİTESİ